Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022

Zaslal petrlukas 10. března. 2021

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2021 - 2022. Zápis se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 ve vstupní hale budovy školy.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2021 šestého roku věku..

 K zápisu přijdou i rodiče děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2021.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte (včetně jeho prosté kopie - stává se součástí spisu) a svůj občanský průkaz.

 Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronovirem a onemocněním OVID-19  se  zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Křtiny proběhne  bez přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba dodat vyplněné následující formuláře:

Zápisní list pro školní rok 2021-22. a kopii rodného listu, která se stává součástí osobního spisu žáka

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad

Pokud bude žák navštěvovat školní družinu a využívat školního stravování, rovněž rodiče donesou vyplněné formuláře:

Žádost o přijetí do ŠD.

Přihláška ke stravování ve ŠJ

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

 Zákonný zástupce odevzdá pověřenému pedagogovi vyplněné výše uvedené dokumenty, ten prověří správnost a úplnost vyplnění formulářů.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy ( ID datové schránky 5bw365j) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 15..dubna 2021.

Počet přijatých žáků do 1. třídy bude omezen kapacitou třídy (26 žáků). Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v následujícím pořadí:

a)    Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
b)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které mají v ZŠ a MŠ Křtiny již sourozence plnícího povinou školní docházku, a který ji bude plnit i ve školním roce 2021-22.
c)    Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které navštěvovaly mateřskou školu ZŠ a MŠ Křtiny.
d)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty ostatní děti.
e)    V případě převisu poptávky bude rozhodovat los (týká se kritérií b, c, d).

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy