Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhodnocení a závěry dotazníku ŠPP k distančnímu vzdělávání

Vyhodnocení a závěry dotazníku ŠPP k distančnímu vzdělávání

Zaslal petrlukas 16. ledna. 2021

    Dotazník školního poradenského pracoviště byl vytvořen jeho členy na základě potřeby zjistit, jak se žákům daří zvládat distanční výuku, zda mají dostatečnou podporu ze strany školy, učitelů či školního poradenského pracoviště, dostatek možností komunikace se školou, učiteli i spolužáky. Věnoval se i klimatu třídy z pohledu žáka během on-line výuky. Tento dotazník byl též zaměřen na zvládání dodržování denního režimu, na domácí zázemí, na sourozenecké soužití až po technické zabezpečení pro žáka. V neposlední řadě jsme se dotazovali na projevy rizikového chování, ať již v domácím prostředí, v online prostředí nebo mezi spolužáky při běžném setkávání.

     Dotazník byl vytvořen ve dvojí verzi, a to verze pro první stupeň ZŠ a pro druhý stupeň ZŠ. Na prvním stupni dotazník rozdávala a informace žákům podávala vždy třídní učitelka. Na druhém stupni dotazník zadávala paní učitelka českého jazyka. Dotazník vyplňovali žáci téměř celé školy, tzn. 2.  až  9. třída. Dotazníkové šetření proběhlo od 1. 12. 2020 – 11. 12. 2020. Poté byl dotazník vyhodnocován pracovníky školního poradenského pracoviště.

Závěry dotazníkového šetření

     Šetřením bylo zjištěno, že žáci mají dostatečnou podporu ze strany školy, od učitelů i školního poradenského pracoviště. Žáci dle svých možností a dle svých preferencí, komunikovali se spolužáky. Žáci vnímají klima třídy stejně nebo lépe než před zahájením distanční výuky.  

     Šetřením bylo zjištěno, že si žáci často neumí zorganizovat denní režim, ve kterém se ztrácí ve všech oblastech, ať v dopolední výukové části, odpolední části v péči o sebe a neposlední řadě v motivaci ke studiu a učení se pro sebe.

     Šetřením nebyly zjištěny žádné projevy rizikového chování. Žáci vzniklé situace během distanční výuky řešili spolu se zákonnými zástupci, konzultací se školním poradenským pracovištěm nebo spolužáky či kamarády.

 Doporučení ŠPP – Jak přežít Smějící se

Pro zákonné zástupce a žáky:

  • Možnost kontaktovat členy školního poradenského pracoviště na mail, telefonicky nebo přes Google Classroom, kód učebny 63lbifr.
  • Možnost kontaktovat třídní učitele nebo učitele daného předmětu
  • Myšlenková mapa "Jak přežít" (viz příloha)

Myšlenková mapa.jpg

Zapsala: Mgr. Olga Teremová, vedoucí ŠPP