Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Opatření k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020-21

Opatření k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020-21

Zaslal petrlukas 19. března. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronovirem a onemocněním COVID-19 upravuji průběh zápisu dětí do 1 třídy ZŠ a MŠ Křtiny, který byl uveřejněn 5. 3. 2020 na webových stránkách školy následujícím způsobem:

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Křtiny proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy (vstupní hala)

bez přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba dodat vyplněné následující formuláře:

Zápisní list pro školní rok 2020-21.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. nebo Žádost o odklad.

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

 Zákonný zástupce odevzdá pověřenému pedagogovi vyplněné výše uvedené dokumenty, ten prověří správnost (zejména rodné číslo z rodného listu) a úplnost vyplnění formulářů.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy ( ID datové schránky 5bw365j) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) a to nejpozději do 9.dubna 2020.

Kriteria pro přijetí zůstávají nezměněna:

a)    Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
b)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které mají v ZŠ a MŠ Křtiny již sourozence plnícího povinnou školní docházku, a který ji bude plnit i ve školním roce 2020-21.
c)    Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které navštěvovaly mateřskou školu ZŠ a MŠ Křtiny.
d)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty ostatní děti.
e)    V případě převisu poptávky bude rozhodovat los (týká se kritérií b, c, d).

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy