Vyučující: Mgr. Jarmila Tesařová   5.B  2019/2020

Pravidla hodnocení v matematice

Výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou hlášeny dopředu
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • samostatnou práci v hodině
  • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • desetiminutovky – ověření zvládnutí nového učiva

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na testy na konci tematických celků.

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (udělat pracovní listy); po návratu do školy je třeba předložit listy ke kontrole vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva