Pravidla hodnocení v matematice:

 

výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny týden dopředu a témata pro opakování budou zadána
  • zkoušení u tabule + písemné zkoušení v lavici, lze využít i pro žáky s PO
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • malé testy – ověření zvládnutí nového učiva – průběžně
  • desetiminutovky - průběžně

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v EŽ. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 

Dále budeme hodnotit následující aktivity:

  • samostatné práce v hodině
  • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
  • domácí úkoly – splnění úkolu
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Nastavení hodnocení v EŽ

 

Hodnota známky

Druh hodnocení

1

čtvrtletní písemná práce

0,8

tematické práce

0,5

malé testy – procvičování probraného učiva, zkoušení u tabule

0,3

skupinová práce, samostatná práce (dle obtížnosti), práce na „Umíme to“, vedení sešitu, desetiminutovka

0,2

skupinové práce, samostatné práce (dle obtížnosti), aktivita v hodině

 

Nastavené hodnoty známek budou průběžně vyhodnocovány.

 

K sebehodnocení žáka slouží pracovní sešit.