Klasifikace v AJ ve školním roce 2022/ 2023 

4. tř. Vyučující: Mgr. Dagmar Tomková, Mgr. Zuzana Toušková

Pomůcky: pracovní sešit Happy Street, učebnice Happy Street, slovníček Happy Street, sešit, vybavený penál

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • aktivitu a spolupráci žáků v hodinách
 • pololetní práci

Jednotné hodnocení pololetních prací:

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 • ·       ústní a písemné zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • ·       básničky, písničky
 • ·       pracovní sešit

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • ·       aktivita, úkoly navíc
 • ·       domácí úkoly – splnění úkolu
 • V letošním školním roce budeme pracovat s portálem umimeto.org. Stránku budeme využívat během výuky i pro domácí přípravu a opakování. K této online práci se také bude přihlížet při celkovém hodnocení. 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na aktivitu žáků v hodině a jejich práci.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.

Hodnocení z anglického jazyka v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1         čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,8      tematické písemné práce
 • 0,5      písemné práce
 • 0,3      ústní zkoušení, projekty    
 • 0,2      skupinová práce, samostatná práce, slovníček