Okruhy k opakování:

- shoda přísudku s podmětem 

- slovní druhy (určování)

- slova, která mohou být ve větách různými slovními druhy

- podstatná jména (určování mluvnických kategorií)

- podstatná jména konkrétní a abstraktní

- podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

- podstatná jména obecná a vlastní (pravopis velkých písmen)

- součástí čtvrtletní práce bude diktát - zaměřený na shodu přísudku s podmětem a vyjmenovaná slova