Klasifikace v NJ ve školním roce 2022/ 2023 

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

Pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, sešit č. 544, sloha na pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Čtvrtletní/pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně.

Jednotné hodnocení písemných prací:

 90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

    

 • písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění) 
 • ústní zkoušení (mluvení, slovní zásoba, fráze, četba, překlad)
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce
 • projekty - samostatné a skupinové práce
 • Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • aktivita v hodině, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

V letošním školním roce budeme pracovat s portálem umimeto.org. Budeme ho využívat během výuky i pro domácí přípravu a opakování. K této online práci se také bude přihlížet při celkovém hodnocení.

Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních/pololetních písemných prací a tematických prověrek.

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu nepřítomnosti žáka. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.

Hodnocení z německého jazyka v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1         čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,8      tematické písemné práce
 • 0,5      písemné práce
 • 0,3      ústní zkoušení, projekty
 • 0,2      skupinová práce, samostatná práce