Okruhy k opakování:

- věcný a mluvnický význam slova

- základní a přenesený význam slova

- přenášení slovního významu (na základě vnější podobnosti, na základě souvislosti)

- slova jednoznačná a mnohoznačná

- sousloví

- ustálená slovní spojení

- synonyma, antonyma, homonyma

- slova neutrální, lichotivá a hanlivá

- archaismy, historismy a neologismy

- způsoby obohacování slovní zásoby

- tvoření slov (slovo základové, odvozené, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek)

- odvozování slov