Hodnocení ve školním roce 2022/ 2023 – 3. třída

Vyučující: Mgr. Michaela Pernicová, Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: pracovní sešity, učebnice, sešit, vybavený penál, další pomůcky specifické pro výchovy

 

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní práce z M, ČJ

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

Hodnocení z českého jazyka v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1         čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,3      mluvnice
 • 0,3      sloh+ literatura
 • 0,1      aktivita a spolupráce žáků v hodinách

Hodnocení z matematiky v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1        čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,3     tematické testy
 • 0,1     malé testy
 • 0,1     aktivita a spolupráce žáků v hodinách

Hodnocení z prvouky v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1        testy
 • 0,2     aktivita a spolupráce žáků v hodinách

Hodnocení  z výchovných předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1       výstupy z daných předmětů

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • samostatnou práci v hodině (známky v pracovních sešitech)
 • plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na aktivitu žáků v hodině a jejich práci.

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.
 • pokud žák není spokojen s hodnocením (známkou), může požádat vyučujícího o opravné přezkoušení