Klasifikace v RJ ve školním roce 2023/ 2024

 

Vyučující: Mgr. Eva Kvíčalová

 

Pomůcky: 2x sešit č. 524, učebnice Pojéchali – Ruština pro základní školy, nůžky, lepidlo, pastelky, složka s pracovními listy – předepsaná písmena azbuky

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 

  • Pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě v Edookitu a společně zopakována.

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

Klasifikační stupeň

Počet dosažených procent

výborně

100 – 90 %

chvalitebně

  89 – 75 %

dobře

  74 – 50 %

dostatečně

  49  - 25 %

nedostatečně

  24 –  0 %

 

  • písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění)
  • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v Edookitu. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

  • aktivita v hodině
  • úkoly navíc
  • domácí úkoly – splnění úkolu
  • projekty

 

Hodnocení v Edookitu:

1,5      pololetní písemné práce

1         tematické písemné práce

0,5      písemné práce, diktáty, projekty, slovní zásoba

0,3      skupinová práce, samostatná práce, slovníček

Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky pololetních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.

Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.

Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.

Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.