Pravidla předmětu

Vyučující: Mgr. Alice Ševčíková

Pomůcky: sešit A4 linkovaný, učebnice

Hodnocení za pololetí zahrnuje: 

-     Testy na tematické celky (termín sdělen týden předem)

-     Ústní zkoušení pojmů (seznam v sešitě)

-     Referát na zvolené téma – 1x za školní rok

Žáci si zvolí téma referátu (povinný referát = 1x za školní rok, dobrovolný navíc = kdykoli). Téma se bude týkat učiva dějepisu 6. ročníku (pravěk, starověk). Může to být slavná památka, osobnost, bitva, místo apod. Délka referátu je asi 5 minut, max.10 min. Forma referátu je na každém – může být formou prezentace, ale není to podmínkou. Referát má obohatit výuku o další zajímavosti a fakta k danému tématu, má být především zajímavý pro spolužáky. Zkopírované a doslova přečtené texty z internetu nebudou tolerovány. Na vytvoření referátu budou použity nejméně 2 zdroje (např. kniha, encyklopedie, internet, fotky z prázdnin apod.) Hodnotíme také ústní projev – srozumitelnost, hlasitost…

Dále budou hodnoceny tyto aktivity:

-     aktivita v hodině

-     skupinová práce

-     dobrovolný domácí úkol

-     dobrovolný referát

-     pracovní listy

-     vedení zápisů v sešitě

V případě absence je nutné si učivo doplnit. Konzultace s vyučujícím (doplnění učiva, příprava referátu, neporozumění učivu apod.) je možná kdykoli po domluvě.

 

Hodnoty známek v elektronické žákovské knížce

tematická písemná práce

1

ústní zkoušení

0,5

referát

0,5

samostatná a skupinová práce

0,3

Klasifikační stupnice pro hodnocení

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5