RÁMCOVÝ DLOUHODOBÝ PROGRAM EVVO
ZŠ A MŠ KŘTINY

Úvod

EVVO je jedním z článků, které tvoří prioritu naší školy – harmonický a všestranný rozvoj osobností žáků. Již ze samotného názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola v přírodě, příroda ve škole“ vyplývá, že EVVO je článkem nosným, který propojuje jednotlivé předměty, činnosti a aktivity, které ve škole po celý rok probíhají, a je tedy neoddělitelnou součástí života naší školy.

Metou naší EVVO jsou absolventi, kteří budou mít v této oblasti nejen vědomosti, ale především praktické dovednosti, budou respektovat a chránit naše tradice, kulturní i historické dědictví a rozumět ekologickým souvislostem a základům ochrany přírody.

 Dlouhodobé cíle  EVVO

 1. Informace

a)    Zvyšování kvalifikace učitelů pro ekologické vzdělávání.

b)    Získávání informací potřebných k vzdělávání, výchově a osvětě (literatura, časopisy, informační materiály ekologických organizací apod.).

c)     Průběžná aktualizace nástěnky vyhrazené ekologickým informacím a informacím o různých mimoškolních aktivitách v této oblasti; odpovědnost za nástěnku má Ekotým.

d)    Zřízení informačního centra pro učitele i žáky, kde bude zajištěna přístupnost k různým informačním zdrojům – časopisům, ke knihám, k audiovizuálním prostředkům, k internetu apod.

2. Výuka

a)    Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých vyučovacích předmětech.

b)    Spolupráce předmětových komisí na ročním plánu EVVO.

c)     Tvorba a využívání pracovních listů s environmentální tematikou.

d)    Organizování školy v přírodě pro 1. stupeň školy.

3. Samostatné práce žáků

     Žáci zpracovávají určité téma, sledují aktuality, získávají údaje o jednotlivých složkách a problémech prostředí (znečišťování vody v místní říčce, hlučnost vybrané části okolního prostředí, problematika odpadů ve městě, zajímavosti okolní přírody, názory občanů na životní prostředí apod.). Práce může být individuální nebo skupinová a součástí je také prezentace výsledků.

      Samostatné práce mohou mít formu:

a)    písemné literární podoby (zprávy o pozorování, úvahy nad ekologickými problémy, básně, písně atd.)

b)    fotografická dokumentace kvalit určitého prostředí

c)     výtvarné vyjádření názorů (plakáty, obrázky)

d)    věci (keramika, pokojové rostliny, ptačí budky apod.)

4. Exkurze, tematické vycházky, naučné stezky

a)    Poznávání různých způsobů ohrožování životního prostředí (negativní jevy) a naopak krásy a rozmanitosti přírodních celků.

b)    Správné jednání v prostředí (skládka odpadů, jaderná a vodní elektrárna, čistírna odpadních vod, úpravna pitné vody, zemědělská farma atd.).

c)     Evidování vhodných odzkoušených tras exkurzí a jejich opětovné využívání v následujících letech.

 5. Soutěže, výstavy, besedy

a)    Zapojování žáků do přírodovědných olympiád – chemické, biologické, zdravovědné.

b)    Uspořádání výstavy uměleckých prací (literární, výtvarné, hudební) zaměřených k ekologické problematice.

c)     Zorganizování besedy nebo exkurze na ekologická témata.

6. Péče o prostředí ve škole a v okolí školy

a)    Péče o okolí školy.

b)    Třídění odpadů ve škole – papír, plast, komunální odpad.

c)     Úspora energií a vody ve škole.

d)    Sběr starého papíru i pro veřejnost.

e)    Sběr kaštanů.

 7. Školní akce

a)    Zjištění školní akce s  ekologickou tematikou ve dny Den Země, Den vody, Den bez aut atd.

b)    Zajištění školní akce k propagaci zdravého životního stylu.

8. Zapojení školy v organizacích

a)    Zapojení v Klubu ekologické výchovy (KEV).

b)    Zapojení v programu Ekoškola.

c)     Zapojení v síti M.R.K.E.V.

d)    Zapojení v projektu Recyklohraní.

9. Vybavení školy

a)    Vybudování venkovní učebny.

b)    Vybavení školy vizualizérem.

c)     Vybavení 1. stupně jednoduchými pomůckami k pozorování přírody (krabičky s lupou, smýkačka, síťka na hmyz apod.).

10. Spolupráce

a)    Spolupráce s rodiči
Zapojení rodičů do ekologických aktivit např. sběru starého papíru, úkoly v domácí ekologii apod.
Pozvání rodičů na školní akce - výstavy výrobků, prezentace žákovských prací a uměleckých aktivit.

b)    Spolupráce s obcí
Přizvání představitelů obce na některé školní aktivity a projednání podpory ekologických aktivit školy.
Zapojení zástupců obce do  Ekotýmu.

c)     Spolupráce se středisky ekologické výchovy

Zajištění návštěvy žáků ve střediscích ekologické výchovy a v dalších subjektech zabývajících se EVVO a realizace výukových programů pro dané ročníky školy.

Získávání potřebných informačních materiálů pro EVVO.

d)    Spolupráce mezi školami

Zajištění vzájemné výměny informací a zkušeností v rámci škol nejen blízkého regionu, ale i škol v celé ČR, které systematicky uplatňují prvky ekologické výchovy.

Přílohou tohoto plánu je roční plán EVVO.

Ve Křtinách 1. 9. 2015

Vypracovala: Mgr. Ivana Majerová, koordinátor EVVO