Pravidla hodnocení ve 3. třídě

Hodnocení ve školním roce 2018/ 2019 → 3. třída

Vyučující: Mgr. Hana Tioková, Mgr. Ivana Majerová, Bc. Joruna Walther, Mgr. Romana Velecká

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, vybavený penál, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 • pololetní písemnou práci
 • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky a razítka, úkoly a aktivita navíc
 • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo. 
 • V případě, že žák zapomene domácí úkol, donese ho splněný následující den. Pokud takto neučiní, dostane zápis do pedagogického deníku a vyučující bere jeho domácí přípravu za nedostatečnou.

 

Klasifikace v AJ ve školním roce 2018/ 2019 (3. tř.)

Vyučující: Mgr. Romana Velecká, Bc. Joruna Walther

Pomůcky: pracovní sešit Happy Street, učebnice Happy Street, slovníček, sešit, vybavený penál

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • aktivitu a spolupráci žáků v hodinách
 • pololetní práci

Jednotné hodnocení čtvrtletních/ pololetních prací:

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 • ·       ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • ·       básničky, písničky
 • ·       pracovní sešit

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • ·       aktivita, úkoly navíc
 • ·       domácí úkoly – splnění úkolu

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na aktivitu žáků v hodině a jejich práci.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.