Klasifikace v HV ve školním roce 2018/ 2019 

 

Vyučující: Mgr. Hana Tioková

 

Pomůcky: notový sešit, vybavený penál

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • aktivita v hodině
  • přístup k předmětu
  • dobrovolná aktivita - hra na nástroj, referáty
  • plnění úkolů a zapojení se do didaktických her
  • vedení sešitu a nošení pomůcek
  • 2 prověrky z hudební teorie za pololetí 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity. 

 Důležitá pravidla:

 

  • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
  • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
  • Testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin.
  • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.