Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů

- mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen

- podstatná jména konkrétní a abstraktní

- podstatná jména hromadná, látková a pomnožná

- podstatná jména obecná a vlastní (psaní velkých písmen)

- skloňování podstatných jmen, názvy částí těla (duálové tvary)

- druhy a tvoření přídavných jmen

- stupňování přídavných jmen

- jmenné tvary přídavných jmen

- druhy zájmen