Okruhy k opakování:

- slovní druhy (některá slova mohou být různými slovními druhy v různých větách - uč. str.7/cv.4)

- podstatní jména - určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor), slovní (věcný) a mluvnický význam slova,      podstatní jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, látková a hromadná

- pravopis velkých písmen (podstatná jména obecná a vlastní)

- tvary podstatných jmen podle vzorů (viz tabulka str. 19)

- názvy částí těla (duálové tvary) - str. 21