Klasifikace v AJ ve školním roce 2018/ 2019 (5. – 9. tř.)

Vyučující: Mgr. Romana Velecká, Bc. Joruna Walther

Pomůcky: 2x sešit č. 544

·       Gramatika/ Grammar

·       Slovíčka/ Vocabulary

·       + složka na pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

Čtvrtletní/pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a na webových stránkách školy a zopakována společně

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

 

·       písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění)

·       ústní zkoušení (mluvení, slovní zásoba, fráze, četba, překlad)

·       tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce

·       projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 

·       aktivita v hodině, úkoly navíc

·       domácí úkoly – splnění úkolu

·       zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních/pololetních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

  • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
  • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
  • Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.
  • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.