V měsíci říjnu budeme opakovat a procvičovat úvod do zlomků a základy geometrie.

 • bod, úsečka, přímka, polopřímka
 • čtverec, obdélník, trojúhelník
 • matematické symboly

Napíšeme si vstupní test, ve kterém bude vše zopakované. tj: 

 • zápisčísel
 • porovnávání
 • zaokrouhlování
 • početní operace +, -, . :
 • užití závorek v číselných výrazech
 • zakreslit zlomek, sečítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. 
 • základy rýsování
 • užití matematických symbolů

Více v sešitě matematiky.