Okruhy k opakování:

- spojovací výrazy v souvětí (souřadící, podřadící)

- druhy vedlejších vět

- významové poměry mezi větami hlavními, vedlejšími větami a větnými členy

- nahrazování větných členů vedlejšími větami a naopak

- souvětí souřadné a podřadné

- interpunkce v souvětí

- určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- komplexní jazykový rozbor (slovní druhy, větné členy, grafy souvětí)