Okruhy k opakování:

- skupiny hlásek bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

- příslovce - tvoření, stupňování

- zájmena - mě/mně

- věty jednočlenné a dvojčlenné

- věta jednoduchá (určování větných členů)

- souvětí - věta hlavní a vedlejší, spojovací výrazy (souřadící, podřadící), druhy vedlejších vět, graf souvětí, typ souvětí (souřadné, podřadné), významové poměry

- mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves