Pravidla hodnocení

 

Klasifikace v NJ ve školním roce 2018/2019    9. třída

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

Pomůcky: 1x sešit č. 544

 • Školní sešit/ Schulheft

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Čtvrtletní/pololetní  písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně 
 • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • písemné zkoušení (slovní zásoba, překlad, porozumění) 
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • projekty 
 • Jednotné hodnocení písemných prací:
 • 90% - 100%

  =

  1

  75% - 89%

  =

  2

  51% - 74%

  =

  3

  25% - 50%

  =

  4

  0% - 24%

  =

  5

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Výsledky hodnocení následujících aktivit budou zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele: 

 • aktivita, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu jeho nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.