Okruhy k opakování: 

- komplexní jazykový rozbor (slovní druhy, větné členy, mluvnické kategorie)

- skladba (druhy vedlejších vět, souvětí souřadné a podřadné, významové poměry, grafy souvětí)

- interpunkce v souvětí

- pravopis (práce s chybou)