Okruhy k opakování:

- mluvnické kategorie sloves

- příslovce (tvoření, stupňování, příslovečné spřežky)

- další neohebné slovní druhy

- věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

- komplexní jazykový rozbor (slovní druhy, větné členy, skladební dvojice)

- stavba věty jednoduché a souvětí (věty hlavní a vedlejší, grafické znázornění, druhy vedlejších vět, významové poměry, souvětí souřadné a podřadné, spojovací výrazy)