Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- synonyma, antonyma, homonyma

- sousloví a volné spojení slov

- stavba slova (slovo základové, odvozené, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek)

- určování slovních druhů

- podstatná jména (druhy, mluvnické kategorie, psaní velkých písmen)

- přídavná jména (druhy, tvoření, stupňování, mluvnické kategorie)

- zájmena (druhy, skloňování)

- jazykový rozbor