Okruhy k opakování:

- slovotvorba (slovo základové a odvozené, slovotvorné prostředky)

- způsoby obohacování slovní zásoby

- zkratky, slova přejatá (pravopis)

- synonyma, antonyma, homonyma