Google učebna matematiky - odkaz 

2. písemná práce v pondělí 16.1.
tematické okruhy: 

Zlomky - násobení a dělení zlomků, složené zlomky
Shodnost geometrických útvarů
Shodnost trojúhelníků - věty o shodnosti, konstrukce trojúhelníků
Středová souměrnost, středově souměrné útvary