Pravidla předmětu

Vyučující: Mgr. Jitka Strnadová

Pomůcky: sešit A4 linkovaný, učebnice

Hodnocení za pololetí zahrnuje: 

-     Testy na tematické celky (termín sdělen týden předem)

-     Ústní zkoušení

-     Referát na zvolené téma – 1x za školní rok

Žáci si zvolí téma referátu (povinný referát = 1x za školní rok, dobrovolný navíc = kdykoli). Téma se bude týkat učiva dějepisu 8. ročníku (v rozmezí od konce třicetileté války až po konec první světové války). Může to být slavná památka, osobnost, bitva, místo apod. Délka referátu je asi 5 minut, max.10 min. Forma referátu je na každém – může být formou prezentace, ale není to podmínkou. Referát má obohatit výuku o další zajímavosti a fakta k danému tématu, má být především zajímavý pro spolužáky. Zkopírované a doslova přečtené texty z internetu nebudou tolerovány. Na vytvoření referátu budou použity nejméně 2 zdroje (např. kniha, encyklopedie, internet, fotky z prázdnin apod.) Hodnotíme také ústní projev – srozumitelnost, hlasitost…

Dále budou hodnoceny tyto aktivity:

-     aktivita v hodině

-     skupinová práce

-     dobrovolný domácí úkol

-     dobrovolný referát

-     pracovní listy

-     vedení zápisů v sešitě

V případě absence je nutné si učivo doplnit. Konzultace s vyučujícím (doplnění učiva, příprava referátu, neporozumění učivu apod.) je možná kdykoli po domluvě.

 Hodnoty známek v elektronické žákovské knížce

tematická písemná práce

1

ústní zkoušení

0,5

referát

0,5

samostatná práce

0,3

skupinová práce

0,3

Klasifikační stupnice pro hodnocení

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5