Okruhy k opakování:

- podstatná jména (konkrétní, abstraktní, hromadná, látková, pomnožná)

- slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- druhy zájmen a číslovek

- větné členy (základní a rozvíjející)

- věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší (větný vzorec) 

- pravopis (shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova)