Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů

- mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- druhy zájmen a číslovek (+ skloňování)

- slovesný rod

- příslovce (druhy, stupňování, příslovečné spřežky)

- další neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)

- druhy vět podle postoje mluvčího

- pravopis (i/y, vyjmenovaná slova)

- součástí čtvrtletní písemné práce bude (jako obvykle) diktát