Okruhy k opakování:

- věcný a mluvnický význam slova

- slova nadřazená a podřazená

- slova jednoznačná a mnohoznačná (jednovýznamová a mnohovýznamová)

- sousloví a volné spojení slov

- ustálená slovní spojení (přísloví, rčení, přirovnání)

- synonyma, antonyma, homonyma

 

- součástí písemné práce bude diktát (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem)