26. 1. 2022 - Budeme opakovat na test, který si napíšeme 2. 2. 2022 (Horniny, geologické děje, vyvřelé horniny, zvětrávání). Učebnice str. 19 - 24.

24. 1. 2022 - Suplovaná hodina místo Čj. Poznáme další dvě skupiny usazených hornin - organogenní usazeniny (hořlavé a nehořlavé) a chemické usazeniny (vznikající odpařováním vody a vysrážením z vody)

19. 1. 2022 - Poznáme zástupce usazených hornin (sedimentů). Dozvíme se, co je základním znakem sedimentů, co je vrstva, mocnost vrstvy a vrstevní sled. Poznáme úlomkovité sedimenty nezpevněné a zpevněné. Učebnice str. 25.

12. 1. 2022 - Poznáme účinek vnějších geologických dějů na horniny. Poznáme druhy zvětrávání - mechanické, chemické a biologické. Učebnice str. 23 - 24.

5. 1. 2022 - Poznáme nerosty rudných žil a jejich chemické složení včetně hospodářského významu. Učebnice str. 21 - 22.

15. 12. 2021 - Napíšeme si test 'učivo o nerostech). Poznáme horniny vyvřelé a naučíme se je třídit na vyvřelé horniny hlubinné (žula, gabro) a na vyvřelé horniny výlevné (čedič, znělec).

8. 12. 2021 - Budeme opakovat na test, který si napíšeme 15. 12.2021 - učivo o nerostech (učebnice str. 15 - 18). Vysvětlíme si pojem petrologie, geologické děje a horniny (učebnice str. 19).

1. 12. 2021 - Provedeme laboratorní práci se zaměřením na fyzikální vlastnosti nerostů.

24. 11. 2021 - Nepřítomnost učitele (suplovaná hodina). Hodinu si nahradíme v pátek 26.11.2021 , kdy budeme mít přírodopis 4. vyučovací hodinu - nezapomeňte si učebnici a sešit. Budeme probírat chemické vlastnosti nerostů - prvky a sloučeniny.

17. 11. 2021 - Státní svátek

10. 11. 2021 - Optické vlastnosti nerostů - barva, vryp, propustnost světla. lesk.  Poznáme některé druhy drahých kamenů (Učebnice str. 17 - 18)

3. 11. 23021 - Budeme opakovat na test, který si napíšeme 10.11.2021. Budeme zjišťovat fyzikální vlastnosti nerostů (Učebnice str. 17-18)

27. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

20. 10. 2021 - Tvary nerostů. Poznáme souměrnost krystalů podle středu, os a rovin souměrnosti. Seznámíme se s krystalovým osním křížen a poznáme krystalové soustavy. (Učebnice str. 16  + 98)

13. 10. 2021 - Nedrosty (minerály) a jejich tvar. Dozvíme se rozdíl mezi nerostem a horninou, jak vznikají nerosty, co je to krystal a krystalová struktura nerostu. Ukážeme si rozdíl mezi krystalovou strukturou tuhy a diamantu.

6. 10. 2021 - Napíšeme si krátký test na témata - biologický základ člověka, čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů, lidské poznání (úkol vědy, vědecká teorie, metody v přírodních vědách). Poznáme stavbu Země - zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro. Vysvětlíme si pojem litosféra. Dozvíme se, jaké metody se používají při zjišťování stavby Země (učebnice str.14 - 15).

29. 9. 2021 - Země ve vesmíru. Poznáme naši sluneční soustavu a její složky, jak vznikl vesmír a význam Slunce pro naši Zemi - jednotlivé složky slunečního záření, proč se střídají roční období a noc se dnem.

22. 9. 2021 - dokončíme opakování orgánových soustav člověka (cévní, vylučovací a nervová). Ukážeme si, jak se postupně rozvíjelo poznání lidí, poznáme úkol vědy a jak vzniká vědecká teorie, poznáme metody práce v přírodních vědách. (Učebnice str.10 - 11)

15. 9. 2021  -   opakování učiva z 8. ročníku - orgánové soustavy člověka. Nová látka - Myšlení a způsob života lidí (učebnice str. 8 - 9)

 8. 9. 2021 - Úvodní hodina, seznámení s pravidly hodnocení a obsahem vyučovacího předmětu, opakování učiva z 8. ročníku - orgánové soustavy člověka. Biologický základ člověka.