Klasifikace v NJ ve školním roce 2021/ 2022 – 9. třída

 

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

 

Pomůcky: Sešit č.544, 1x plastová sloha na pracovní listy a slovní zásobu, učebnice, pracovní sešit

 

 

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 

  • čtvrtletní/pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování písemné zkoušení (slovní zásoba, překlad, porozumění) budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně, ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • projekty

 

 Jednotné hodnocení čtvrtletních/ pololetních prací: 

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 

Dále budou hodnoceny následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 

  • aktivita, úkoly navíc
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

 Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 

  • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
  • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
  • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.