HODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ ČJ + M + NZ + VÝCHOVY

Vyučující: Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr. Petr Grulich

Pomůcky: pracovní sešity, učebnice, sešity, vybavená pouzdra a další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • čtvrtletní práce M, ČJ    → 1,5

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 • tématický test, ústní zkoušení   →  1
 • malá písemné práce   →  0,5
 • aktivita, skupinová práce, samostatná práce   →  0,2 

 Hodnocení  výchovných předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • výstupy z daných předmětů   →  1

 Hodnocení výchovných předmětů:  bude vycházet z následujících kritérií:

 • výkon není rozhodující ale snaha
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • míra zlepšení

Výsledná známka za pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za jednotlivé aktivity. 

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti
 • doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy