Pravidla předmětu

Vyučující: Mgr. Jitka Strnadová

Pomůcky: sešit 440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, atlas, pravítko, lepidlo, barevné pastelky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za splněné aktivity. Jednotlivé aktivity budou mít následující váhu:

váha

aktivita

1

testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem

0,8

projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině

0,6

ústní zkoušení

0,4

pětiminutovky – malé písemné zkoušení ze znalostí posledního tematického celku a orientace na mapě, referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev, aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině, zapojení do soutěží a výsledky v soutěžích, sešit – sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů

Pro klasifikaci bodovaných aktivit platí následující pravidlo:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

Ostatní aktivity jsou hodnoceny dle předem stanovených kritérií, se kterými budou žáci seznámeni před realizací dané aktivity (projekty, referáty, …).

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; po návratu do školy je třeba předložit doplněný sešit vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a  domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva
  • žáci mají možnost doplněním zápisu v sešitě si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka).