Klasifikace v AJ ve školním roce 2023/2024  

Vyučující: Mgr. Dagmar Tomková, Mgr. Alice Ševčíková

Pomůcky:učebnice Project, pracovní sešit, sešit- Grammar, slovníček

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Čtvrtletní/pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a v Edookitu a společně zopakována.

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 • písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění)
 • ústní zkoušení (mluvení, slovní zásoba, fráze, četba, překlad)
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce
 • projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v Edookitu. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 

 • aktivita v hodině, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží
 • předložení slovníčku ke kontrole (po ukončení lekce) do předem stanoveného data
 • V letošním školním roce budeme pracovat s portálem umimeto.org - dobrovolná práce 1x za měsíc. Na začátku školního roku žáci dostanou svá přístupová hesla a společně se přihlásí. 

Hodnocení v Edookitu

 • 1,5      čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 1         tematické písemné práce
 • 0,5      písemné práce, projekty, slovní zásoba
 • 0,3      skupinová práce, samostatná práce, slovníček

 

 • Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních/pololetních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.