Pomůcky: sešit č.460 – Formát A4 nelinkovaný + linkovaná podložka, pravítko, lepidlo, nůžky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
 • ústní zkoušení – především základní znalosti posledního tematického celku
 • krátké písemné zkoušení (rámec 5-10 minut) ze znalostí posledního tematického celku
 • referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev – referáty si mohou žáci udělat na libovolné téma týkajícího se probírané látky po předchozí domluvě s vyučujícím. Maximálně 1x za pololetí.
 • projekty a skupinová práce – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině, prezentace výsledků
 • aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině, mimořádně znalosti nad rámec rozsahu probíraného učiva
 • sešit – kontrola 2x za pololetí; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka), kontrola může být vyžádána bez předchozího upozornění, bude brán ohled na absenci
 • laboratorní práce – správnost provedení pokusu, správné vypracování protokolu.
 • Vzhledem k elektronické žákovské knížce byly stanoveny váhy jednotlivých známek:
 1. Tematické písemky - 1
 2. Projekty - 0,8
 3. Ústní zkoušení  - 0,6
 4. Malé písemky  - 0,4
 5. Samostatná práce, sešit – 0,4
 6. Aktivita v hodině – 0,4
 7. Laboratorní práce – 0,4

 Důležitá pravidla:

 • výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity, důraz je kladen na testy z tematických celků
 • aktivita v hodině je hodnocena aktivitou v Edookitu u vyučujícího a po určitém počtu aktivit je zapsána známka do elektronické žákovské knížky za aktivitu v hodině.
 • aktivita může být hodnocena i záporně, což vede k odečtení kladné aktivity v hodině
 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); po návratu do školy je třeba předložit doplněný sešit vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva – možnost poskytnout ofocené zápisy  
 • pro dovysvětlení nepochopené látky je nutné se s vyučujícím domluvit, či budou stanoveny pravidelné konzultační hodiny
 • Základem známky na vysvědčení jsou testy z tematických celků, ostatní ovlivňují výslednou známku méně.
 • Je na vyučujícím určit termín, kdy se budou uzavírat známky.
 • Distanční výuka má stejnou váhu jako výuka prezenční.
 • Pokud bude žákovi chybět více než 1/3 hodnocení z předmětu za pololetí, bude přezkoušen ze znalostí posledního čtvrtletí.