Klasifikace v RJ ve školním roce 2023/ 2024( 9. tř.)

Vyučující: Ladislava Giblová

Pomůcky: 2x sešit č. 544, nůžky, lepidlo, pastelky 

 • Gramatika
 • Slovíčka
 • Složka s pracovními listy – předepsaná písmena azbuky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • pololetní  písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zopakována společně
 • písemné práce shrnující jednotlivé lekce

Jednotné hodnocení čtvrtletních/ pololetních prací:

90% - 100% = 1

75% - 89% = 2

50% - 74% = 3

25% - 49% = 4

0% - 24% = 5

Hodnocení v elektronické žákovské knížce z RJ.

1,5   čtvrtletní a pololetní písemné práce

 1      tematické písemné práce, projekty

0,5    písemné práce, slovní zásoba

0,3   ústní zkoušení, skupinová práce, samostatná práce, slovníček  

Hodnocení

 • diktáty – procvičení psaní písmen azbuky
 • ústní zkoušení – slovní zásoba - témata
 • čtení a překlady textů
 • rozhovory na zadaná témata

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v klasifikačním sešitě učitele:

 • aktivita, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží
 • řešení úkolů ve skupinách
 • samostatná práce

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla: 

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.   

          podpis žáka: ………………………………………………

       podpis zákonného zástupce žáka: ......................................................