Vyučování matematiky ve školním roce 2023-24 → 9.třída

Pomůcky: 

sešit č.440, sešit č. 520 (na prověrky) - budeme pokračovat v sešitu z minulého roku, učebnice, lepidlo, rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka, kalkulačka

 • Hodnocení: 

  výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu, témata budou zadána
  • zkoušení u tabule, písemné zkoušení v lavici, lze využít i pro žáky s PO
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • malé testy – ověření zvládnutí nového učiva – průběžně
  • desetiminutovky - průběžně

  Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

  Dále budou hodnoceny následující aktivity:

  • samostatné práce v hodině
  • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
  • domácí úkoly – splnění úkolu
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

  Důležitá pravidla:

  • výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek. Výsledná známka na vysvědčení bude výsledkem hodnocení žáků, které mohou ovlivnit svou aktivitou
  • pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo z desetiminutovky známkami 4 nebo 5, dostane příklady z prověrky za domácí úkol na procvičení a bude mít možnost opravy formou písemného zkoušení (vlastí aktivita žáka) a to buď v hodině, nebo v čase určeném pro konzultace, do klasifikace se započítají obě známky
  • testy a písemné práce budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, v případě absence však není třeba dopisovat všechny procvičovací příklady – stačí pravidla a vzorový příklad
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva 

  Nastavení hodnocení v EŽ

  Hodnota známky

  Druh hodnocení

  1

  čtvrtletní písemná práce a tematické práce

  0,75

  testy – procvičování probraného učiva

  0,5

  malé testy – procvičování probraného učiva, zkoušení u tabule

  0,25

  skupinové práce, samostatné práce (dle obtížnosti), aktivita


  Nastavené hodnoty známek budou průběžně vyhodnocovány.

  K sebehodnocení žáka slouží pracovní sešit. 

Klasifikační stupeň

Počet dosažených procent

výborně

100 – 90 %

chvalitebně

  89 – 75 %

dobře

  74 – 50 %

dostatečně

  49  - 25 %

nedostatečně

  24 –    0 %