Vyučování fyziky ve školním roce 2023-24 → 9. třída

Vyučující: RNDr. Jarmila Ištoková

Pomůcky: sešit č. 440 + linkovaná podložka, 524 – písemky (může se pokračovat, pokud je v pořádku, v sešitě loňského šk.roku), učebnice, psací a rýsovací potřeby.

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za splněné aktivity. Jednotlivé aktivity budou mít následující váhu:

 

váha

aktivita

1

testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem

0,8

projekty + samostatné práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině

0,6

ústní zkoušení -žák vysvětlí probíranou problematiku

0,4

pětiminutovky – malé písemné zkoušení ze znalostí posledního tematického celku, laboratorní práce – praktické ověření znalostí, referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev, aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině, zapojení do soutěží a výsledky v soutěžích, sešit – sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů;

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce.

Důležitá pravidla:

  • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc a domluvit si konzultaci.
  • Každý žák má možnost chodit na doučování, které se může pro zájemce konat pravidelně každý týden před vyučováním.
  • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo ústního zkoušení 4 nebo 5, vždy bude žákovi umožněno přijít na konzultaci a znovu se nechat vyzkoušet ústně nebo písemně, počítat se budou obě známky.
  • Prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin.
  • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, je možné požádat vyučující o tisk zameškaných zápisů.
  • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva.