Hodnocení

Výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

- čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou v edookitu

- testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)

- diktáty, pravopisná cvičení

- mluvnická cvičení

- slohové práce

- čtenářský deník / list, aktivitu v rámci čtenářských dílen

- práci v hodině

- zadanou práci na portálu "Umíme to"

- zadanou práci v internetové učebně Google Classroom.

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce, váha známek za jednotlivé aktivity se bude lišit:

- čtvrtletní písemná práce (váha velká - 1,5)

- tematické písemné práce, diktáty, testy z literatury, slohové práce, čtenářský deník / list, ústní zkoušení (váha střední - 1)

- kratší písemné práce, pravopisná cvičení, doplňovačky, samostatná práce, mluvní cvičení, aktivita a práce v hodině, skupinová práce (váha malá - 0,5)

- dobrovolná aktivita na portálu "umíme to" – úlohy splněné minimálně na 3 štíty souhrnně hodnocené vždy po splnění všech zadaných cvičení v řádném termínu (váha malá – 0,3)

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 

Klasifikační stupeň

Počet dosažených procent

výborně

100 – 90 %

chvalitebně

  89 – 75 %

dobře

  74 – 50 %

dostatečně

  49  - 25 %

nedostatečně

  24 –  0 %

 

V letošním školním roce budeme nadále využívat portál umimeto.org, tato práce bude dobrovolná (v rámci domácí přípravy) a bude záležet na každém jednotlivci, zda využije možnosti procvičování aktuálního učiva online. Práce na umímeto.org bude využívána také v hodinách ČJ a může být součástí celkového hodnocení v předmětu.

Důležitá pravidla:

- v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
- pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, musí žák vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva.