Přírodopis ve školním roce 2023-24 → 9. A třída

Vyučující: RNDr. Petr Lukáš

 Pomůcky: sešit č. 460 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, učebnice, pravítko, lepidlo, barevné pastelky

 Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za splněné aktivity. Jednotlivé aktivity budou mít následující váhu:

 

váha

aktivita

1

testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem

0,8

projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině

0,6

ústní zkoušení (žák má možnost zvolit si ústní zkoušení), poznávání přírodnin

0,4

pětiminutovky – malé písemné zkoušení ze znalostí posledního tematického celku, laboratorní práce – praktické ověření znalostí, referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev, aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině, zapojení do soutěží a výsledky v soutěžích, sešit – sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů;

 

 Pro klasifikaci bodovaných aktivit platí následující pravidlo:

 1 – výborný                  100 % -  90 % bodů

 2 – chvalitebný                89 % - 75 % bodů

 3 – dobrý                         74 % - 50 % bodů

 4 – dostatečný                  49 % - 25 % bodů

 5 – nedostatečný               24 % -  0 % bodů

 Ostatní aktivity jsou hodnoceny dle předem stanovených kritérií, se kterými budou žáci seznámeni před realizací dané aktivity (projekty, referáty, …).

  Důležitá pravidla:

  •  v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); po návratu do školy je třeba předložit doplněný sešit vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a  domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva – možnost poskytnout ofocené zápisy 
  • žáci mají možnost doplněním zápisu v sešitě si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)
  • každý žák má možnost při neúspěchu při prověření učiva testem 3x za pololetí zažádat o opravný test. Do klasifikace se zahrnují obě získané známky.

 Podpis žáka: ……………………………………………….......................              

Podpis zákonného zástupce žáka: ………………………………………..