Pomůckysešit (nemusí být notový), vybavený penál

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • aktivitu v hodině
  • přístup k předmětu
  • dobrovolné aktivity - např. hru na hudební nástroj
  • plnění úkolů a zapojení se do didaktických her
  • vedení sešitu a nošení pomůcek
  • testy z hudební teorie 
  • referáty

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce a budou mít váhu 1.