Hodnocení předmětů ČJ + M + NZ + výchovy 

Vyučující: Mgr. Michaela Pernicová, Mgr. Petr Grulich

Pomůcky: pracovní sešity, učebnice, sešit, vybavený penál, další pomůcky specifické pro výchovy

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

Hodnocení naukových předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1,5      čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 1         tematické písemné práce, ústní zkoušení 
 • 0,5      písemné práce 
 • 0,2      aktivita v hodině, samostatná práce, skupinová práce

Hodnocení  z výchovných předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1         výstupy z daných předmětů

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující ale snaha
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka za pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Do klasifikace se počítají obě známky. 
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.