Klasifikace v AJ ve školním roce 2023/ 2024 

Vyučující: Mgr. Eva Kvíčalová, Mgr. Dagmar Tomková

Pomůcky: učebnice Happy Street, pracovní sešit, slovníček, sešit

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě v Edookitu a společně zopakována.

Jednotné hodnocení písemných prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 

 

 

 

 

 • písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění)
 • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v Edookitu. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • aktivita v hodině
 • úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • projekty
 • předložení slovníčku ke kontrole (po ukončení lekce) do předem stanoveného data- dobrovolné
 • v letošním roce budeme pracovat s portálem umimeto- dobrovolná práce 1x za měsíc. Na začátku roku dostanou žáci svá přístupová hesla a budou společně přihlášeni.

 

Hodnocení v Edookitu

 • 1,5      čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 1         tematické písemné práce
 • 0,5      písemné práce, projekty, slovní zásoba
 • 0,3      skupinová práce, samostatná práce, slovníček

Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních/pololetních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.