Hodnocení ve školním roce 2023/2024 → 3. třída

Vyučující: Mgr. Ivana Majerová

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:
90% - 100%   = 1
75% - 89%     = 2
50% - 74%     = 3
25% - 49%     = 4
0% - 24%       = 5

Hodnocení naukových předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:
1,5      čtvrtletní a pololetní písemné práce
1,0      tematické písemné práce, ústní zkoušení 
0,5      malé písemné práce, diktáty, referáty, projekty, slohové práce, práce s textem
0,2      aktivita v hodině, samostatné práce, skupinové práce, pětiminutovky

Hodnocení výchovných předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:
1,0       výstupy z daných předmětů
0,2       aktivita v hodině, příprava na vyučování

Výsledná známka za pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:
V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc.
Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo.
Pokud žák není spokojen s hodnocením (známkou), může požádat vyučujícího o opravné přezkoušení s výjimkou čtvrtletních písemných prací.