Hodnocení ve školním roce 2023/2024  -  2. třída

Vyučující: Mgr. Ivana Dostálová, Mgr. Petr Grulich

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, vybavené pouzdro, pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 

  • čtvrtletní a pololetní práce M, ČJ - hodnota známky v elektronické žk - 1,5
  • tematické testy, zkoušení - hodnota známky v elektronické žk - 1
  • malé písemné práce, diktáty, čtenářské karty - hodnota známky v elektronické žk - 0,5
  • pětiminutovky, skupinové práce, aktivita v hodině - hodnota známky v elektronické žk - 0,2

 

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:

 

100% - 90%

=

1

89% - 75%

=

2

74% - 50%

=

3

49% - 25%

=

4

24% -  0%

=

5

 

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

  • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
  • výkon není rozhodující
  • posuzuje se míra zlepšení

Hodnocení z výchovných předmětů - hodnota známek v elektronické žk. - 1 

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v elektronické žákovské knížce. Tyto známky budou mít  vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Výsledná známka za pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti