ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 -  ODPADY

ÚKOLY

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN

SPLNĚNO

MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ

Analýza – oblasti odpady

ekotým školy

listopad

Frown Usmívající se

nastavení plánu 

Osvěta v oblasti třídění odpadů

ekotým 5.třída

září

Frown Smile

povědomí o třídění odpadů

zejména v prvních třídách

Třídění odpadů

celá škola (žáci + zaměstnanci)

celoročně

Frown Smile

ekologická zoodpovědnost každého z nás

Kontrola třídění odpadů

ekotým 5.třída

průběžně ( 4x měsíčně)

výsledky- Ekonástěnka

Frown Smile

efektivnost třídění odpadů,

přehled mezi třídami

Stanovení třídních energetiků

 třídní učitelé

do konce října

Frown Smile

ekohlídka třídy

Práce třídních energetiků

třídní energetikové

celoročně

Frown Smile

dohlížejí na správné třídění odpadů v rámci třídy

Užívání šmíráků

ekohlídka

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů a žáků o dostupnosti šmíráků

Kopírování oboustranně

ekohlídka

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů

Dovytvoření  a umístění popisek nad koše

ekotým školy

září,  kontrola případné doplnění poškozených popisek

Frown Smile

vytisknutí popisek, laminace a umístění

Úklid prostor kolem školy

všechny třídy

průběžně celý školní rok

Frown Smile

kontrola ekohlídkou

Využití odpadů ve VV a RP + družina

učitelé těchto předmětů + vychovatelky v družině

průběžně

Frown Smile

tvoření z odpadů 1.+ 2.stupeň + družina

Sběr papíru a kaštanů

Mgr. Karel Smejkal

pan školník

několikrát do roka

Frown Smile

vážíme a vyhodnocujeme nejlepšího jednotlivce i třídu

Vážení vytříděného odpadu ve škole

pan školník

každý školní měsíc

Frown Smile

vážíme a umísťujeme výsledky zjištění na Ekonástěnku

Sběr vybitých baterií

Pan školník, Mgr. Zdeňka Kučerová

celoročně

Frown Smile

odevzdávání vybitých baterií,

likvidace nebezpečného odpadu

Pokračování v projektu Recyklohraní

Mgr. Ivana Majerová

celoročně

Frown Smile

zapojení do programu

Sběr nepoužívaných mobilů

celá škola

1x do roka

Frown Smile

projektový den zaměřený na recyklaci mobilních telefonů

 

ZŠ A MŠ  KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 -  ENERGIE

ÚKOLY

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN

SPLNĚNO

MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ

Dovytvořit popisky k vypínačům týkající se zbytečného svícení

ekotým

 

do konce října

Frown Smile

dovytisknutí popisek, laminace a připevnění

Orientační označení vypínačů ve třídách a na chodbách 

ekotým, Mgr. Zdeňka Kučerová  

 

do konce listopadu

Frown Smile

popisky na vypínače, objasnění označení všem ve škole

Větráme krátce a intenzivně

učitelé

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů

Stanovení třídních energetiků

ekotým, třídní učitelé

do konce října

Frown Smile

dohlížejí na účelné užívání energií

Účelné svícení

ekohlídka + třídní energetikové

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů a žáků

Účelné používání žaluzií

učitelé + třídní energetikové

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů a žáků

Účelné topení

ekohlídka + třídní energetikové

průběžně

Frown Smile

informovanost učitelů a žáků

Stanovení režimu zhasínání světel

ekotým + třídní energetikové

           do konce září

Frown Smile

průběžná kontrola

Radiátory nesmí být zakryty překážkami

pan školník

 

topná sezóna

Frown Smile

kontrola ekotýmem

Průběžná kontrola spotřeby energií

pan školník + ekotým

 

průběžně

Frown Smile

sledování v jednotlivých měsících

Sledovat spotřebu energie

pan školník + ekotým

 

průběžně

Frown Smile

spotřeba je průběžně sledovaná i ředitelem školy

Monitorování práce třídních energetiků

ekotým 5.třídy

průběžně

 

Frown Smile

možnost zapojení žáků do šetření s energiemi

 

ZŠ A MŠ  KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ – ŠKOLNÍ ROK  2017/2018   -  PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ÚKOLY

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN

SPLNĚNO

MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ

Úklid prostor  okolí školy

celá škola- jednotlivé třídy po měsích

průběžně

Frown Smile

Kontrola ekohlídkou 

Využívání atria školy k přestávkám

dozorující učitelé

průběžně

Frown Smile

Spokojenost dětí

Květinová výzdoba ve třídách

třídní učitelé + žáci

průběžně

Frown Smile

V rámci třídy splnění

Pravidelné výstavy výrobků k  tradičním svátkům

třídní učitelé + družina

celoročně

Frown Smile

Návštěva veřejnosti

Zlepšení sociálního prostředí školy

ekotým

Den činu + průběžně

Frown Smile

Den činu s vyhodnocením

Relaxační místa ve škole

Ekotým

průběžně

Frown Smile

Nápady s vyhodnocením prostřednictvím dotazníků

Prostor šaten

Celá škola

průběžně

Frown Smile

Ekotýmáci vyhodnocující pořádek v šatnách

Prostor tříd

Celá škola

průběžně

Frown Smile

Opouštění tříd po skončení výuky - ekotým

 

 

ZŠ A MŠ  KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ – ŠKOLNÍ ROK  2017/2018   -  DOPRAVA

ÚKOLY

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN

SPLNĚNO

MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ

Oslovit rodiče, aby nezajížděli ráno auty ke škole

Celá škola

celý rok

Frown Smile

Výzvy působící přes děti na rodiče

Zapojení se do akce "Oblékáme hada Edu"

1.stupeň

podzim, jaro

 Zamračený Usmívající se

vyhodnocení na plakátu v podobě hada

Umožnit dětem, které přijíždějí do školy na kolech jejich zabezpečení

pan školník

podzim, jaro

Frown Smile

Nabídka dětem + zpětná vazba

Zapojení se do mezinárodního Dne bez aut

třídní učitelé

září

Frown Smile

zhodnocení akce

Časté výlety pěšky

třídní učitelé

průběžně

Frown Smile

Průzkum možností

Výuka dětí 1. stupně na dopravním hřiště

třídní učitelka 4.třídy

podzim, jaro

 

 

Frown Smile

Získání průkazu cyklisty