Pravidla hodnocení ve 4. třídě

Hodnocení ve školním roce 2019/ 2020 → 4. třída

Vyučující: Mgr. Hana Tioková, Mgr. Romana Velecká, Mgr. Dagmar Tomková, RNDr. Jarmila Ištoková

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, vybavený penál, pravítko, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

  • pololetní písemnou práci
  • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky a razítka, úkoly a aktivita navíc
  • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

  • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
  • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

  • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc.
  • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo. 
  • V případě, že žák zapomene domácí úkol, donese ho splněný následující den. Pokud takto neučiní, dostane zápis do pedagogického deníku a vyučující bere jeho domácí přípravu za nedostatečnou.