Klasifikace v NJ ve školním roce 2019/2020 – 7. třída

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

Pomůcky: Schulheft  - sešit č. 544 1x

                   Sloha na pracovní listy 1x

                   Sloha na slovní zásobu a výukové materiály 1x

Hodnocení:

Výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • Čtvrtletní/ pololetní  písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně

            Jednotné hodnocení čtvrtletních/ pololetních prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

 

 

  • písemné zkoušení (slovní zásoba, překlad, porozumění)
  • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budou hodnoceny následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

  • aktivita, úkoly navíc
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek. Přihlíženo bude k aktivitě při práci v hodině, snaze a zájmu o výuku.

 Důležitá pravidla:

  • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
  • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
  • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.